Regulamin Sklepu Internetowego – www.tanibilet.eu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zakupu, odstąpienia od umowy oraz zasady rękojmi dotyczące Towarów zakupionych w sklepie internetowym www.tanibilet.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)   Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia umowy Sprzedaży, na Towary prezentowane przez Sprzedawcę. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne, zaś dochodzenie roszczeń tytułem rękojmi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży porad podróżniczych prowadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.tanibilet.eu. Sklep prowadzi Marcin Wysocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Wysocki – TANIBILET.EU; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Śląska 29, 43-100 Tychy, NIP 5482528758, REGON 243600536, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: 
  1. adres poczty elektronicznej: marcin@tanibilet.eu;
  2. pod numerem telefonu: +48 661 293 058.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.tanibilet.eu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów, w szczególności porada dotycząca samodzielnych rezerwacji hotelowych, planowania samodzielnego wyjazdu bądź podróży, pomocy z składaniu wniosku wizowego czy pomocy w uzyskaniu odszkodowania;
 9. Rekomendacja– będąca Towarem spisana i przygotowana w odpowiedniej formie informacja, zbiór porad i wskazówek ułatwiających samodzielne zaplanowanie i odbycie podróży, sprzedawana za pośrednictwem Sklepu Klientom. Rekomendacja nie stanowi „programu imprezy turystycznej” w rozumieniu Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884). ;
 10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Sprzedawca ma prawo usuwać takie treści.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym normy etyczne, zasady współżycia społecznego, oraz wykorzystywanie przez Klienta Strony Internetowej Sklepu, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Sprzedawca ma prawo usuwać takie Treści. 
 6. Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Internetowej Sklepu Klient  lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Sprzedawcy świadczenie usług. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu z przyczyn od niego niezależnych.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
 1. prowadzenie Konta Klienta;
 2. udostępnianie artykułów oraz informacji i treści marketingowych o tematyce podróżniczej;
 3. możliwość dodawania komentarzy oraz opinii dotyczących strony Sklepu, treści dostępnych na stronie oraz Towarów Sprzedawcy.
 1. Usługi te świadczone przez Sprzedawcę bezpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 5. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach – poradach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, zakresy, wytyczne co do szczegółów, zakresy, informacje na temat ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail w temacie realizacji Zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail Klienta.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia

VI. Realizacja Towaru (porady)

 1. Realizacja Towaru następuje w terminie każdorazowo podanym w opisie danego Towaru. Porady, Rekomendacje oraz inne Towary nieposiadające postaci fizycznej realizowane są w sposób opisany każdorazowo na stronie danego Towaru. 
 2. W przypadku Towarów mających postać fizyczną dostawa jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana, za odrębną opłatą, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
 3. W przypadku Towarów niemających postaci fizycznej (Rekomendacje i porady), o ile nic innego nie jest zawarte w opisie, Towary dostarczane są Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w postaci pliku tekstowego. Sprzedawca może realizować porady również w inny sposób, w szczególności udzielając informacji telefonicznie bądź w inny sposób wcześniej ustalony z Klientem. Rekomendacje, polegające na analizie kwestionariusza uzupełnionego przez Klienta,  przekazywane są w formie krótkiego, kilkuzdaniowego opisu polecanego kierunku i możliwej do zrealizowania samodzielnej trasy wraz z jej szacunkowym kosztem. W przypadku, gdy Sprzedawca oceni, iż oczekiwania Klienta wyrażone w formularzu są nierealistyczne, poinformuje Klienta o tym oraz zaproponuje mu rozwiązania najbardziej zbliżone do oczekiwań wyrażonych w formularzu. Z usługi zamówionej porady można skorzystać przez okres roku (365 dni) od momentu zamówienia jej na stronie www.tanibilet.eu.
 4. W przypadku Towarów mających postać fizyczną Towary te dostarczane są Klientowi za pośrednictwem operatora pocztowego. Kupujący obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika operatora pocztowego spisania właściwego protokołu.
 5. W przypadku Towarów mających postać fizyczną Towary te dostarczane są Klientowi za pośrednictwem operatora pocztowego.
 6. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i, w przypadku gdy jest to Towar w postaci fizycznej, jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 7. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Termin realizacji Rekomendacji, o ile nic innego nie zawarto w opisie Towaru, wynosi około 8-15 dni roboczych (w zależności od skomplikowania rekomendacji). W skrajnych przypadkach czas przygotowania może ulec wydłużeniu, niedużej jednak niż do 30 dni roboczych.
 8. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem fakturę VAT bądź paragon obejmujący dostarczane Towary.
 9. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz inne opłaty.
 2. Oprócz ceny Towaru, Klient pokrywa również koszty jego doręczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu, o ile Towar ten ma postać fizyczną. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
 3. Klient może wybrać następujące metody płatności: 
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 4. Rozliczenia transakcji dokonywanych za pośrednictwem płatności elektronicznych przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub systemy PayPal. 
 5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku: 
  1. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  5. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  6. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Pełna lista umów, co do których nie przysługuje prawo do odstąpienia zawarta jest w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania  rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 11. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niepogorszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Klient, niezależnie od uprawnień zagwarantowanych przez Ustawę o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy i odzyskania opłaty wniesionej na rzecz przygotowania Rekomendacji, w przypadku, gdy samodzielnie znajdzie propozycję przelotu lub noclegu tańszą o co najmniej 20 procent od przygotowanej przez Serwis. Znaleziona propozycja musi być identyczna do zawartej w Rekomendacji, tj. dotyczyć tej samej trasy przelotu w tym samym czasie lub związana być z tym samym noclegiem w tym samym miejscu o tym samym czasie. Propozycja musi być również aktualna i dostarczona w formie Rekomendacji wraz z hiperłączem umożliwiającym jej zakup.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Marcin Wysocki, ul. Śląska 29, 43-100 Tychy, na adres poczty elektronicznej: marcin@tanibilet.eu, numer telefonu +48 661 293 058.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar w stanie czystym. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 7. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Reklamacja towaru wadliwego będzie rozpatrywana po przedstawieniu przez Kupującego dowodu zakupu towaru od Sprzedawcy. Za dowód taki w szczególności uznaje się paragon lub Fakturę VAT.
 8. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Marcin Wysocki, ul. Śląska 29, 43-100 Tychy, na adres poczty elektronicznej: marcin@tanibilet.eu, numer telefonu +48 661 293 058.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Sprzedawca nie jest przedsiębiorcą turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i pełni wyłącznie rolę doradczą. W związku z powyższym, Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż: 
  1. Każda podróż niesie ze sobą ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia wskutek wydarzeń losowych, przestępczości, zachorowania, wypadków komunikacyjnych i innych czynników
  2. Klient w podróż rusza samodzielnie i na własną odpowiedzialność, rozumiejąc, że Sprzedawca nie pełni roli organizatora, przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie usług turystycznych, biura podróży, pilota, przewodnika, rezydenta, agenta, ani opiekuna grupy, a jedynie doradcy pomagającego przygotować się do samodzielnej podróży;
  3. Klient rozumie i akceptuje, że w przypadku samodzielnej organizacji podróży (na własną rękę), nie chroni go Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Nie jest też chroniony w przypadku niewypłacalności pośredników / agentów, czy innych podmiotów organizujących imprezy turystyczne i usługi powiązane, za pomocą, których dokonał samodzielnej rezerwacji poszczególnych elementów podróży.
  4. Klient przed podróżą ma obowiązek:
   • Samodzielnie zapoznać się z aktualną sytuacją w kraju docelowym podróży oraz w krajach, przez który odbywa się tranzyt. W szczególności z obostrzeniami obowiązującymi w tych krajach dotyczącymi m.in. możliwości wjazdu, konieczności wykonania testów na COVID oraz odbycia kwarantanny. Obostrzenia powinny być sprawdzane zarówno na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i wszystkich rządowych, oficjalnych stronach krajów, których obostrzenia mają dotyczyć. Na tej podstawie Klient samodzielnie podejmuje decyzję o rezerwacji biletów lotniczych, hoteli, transferów oraz finalnie o wyjeździe i na własną odpowiedzialność oraz koszt stosuje się do obostrzeń.
   • Zasięgnąć opinii lekarskiej, uwzględniającej stan zdrowia oraz choroby typowe dla obszaru planowanej podróży;
   • Wykupić stosowne ubezpieczenie OC, AC i NNW, pokrywające wszelkie działania, w tym: sporty, sporty ekstremalne i obecność w środowiskach typu dżungla lub pustynia, które planuje podczas swojej podróży.
  5. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że porady i wskazówki zawarte w Rekomendacji mogą okazać się nieaktualne. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, żeby informacje zwarte w Rekomendacji odpowiadały aktualnemu stanowi rzeczywistemu, jednak nie może zagwarantować ich aktualności.
 2. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody czy krzywdy wyrządzone Klientowi podczas jego podróży, w tym w szczególności szkody czy krzywdy wyrządzone w wyniku działania osób trzecich, przedsiębiorstw usługowych, organizacji, hoteli, linii lotniczych, zdarzeń o charakterze pogodowym i losowym, bądź dowolnych innych czynników.
 3. Sprzedawca dostarcza jedynie zbiór porad i wskazówek w postaci Rekomendacji, nie organizuje zasugerowanego planu podróży. Klient organizuje i opłaca swoją podróż we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 4. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowy opłat oprócz tych wymienionych w dziale Sklep. Klient samodzielnie rezerwuje swoją podróż na bazie wskazówek i rekomendacji przekazanych przez Sprzedawcę. Wszystkie opłaty Klient wnosi do konkretnych dostawców, a nie na konto Sprzedawcy.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  2. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  3. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 6. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

©2023 Tani Bilet V2Tworzenie stron internetowych Astrabit

Kontakt

Nie jesteśmy teraz w pobliżu. Ale możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Wysyłanie

Godziny pracy


Dzień dobry,

Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. W święta i dni wolne od pracy prosimy o kontakt przez Facebooka - www.facebook.com/tanibilet. W sprawach pilnych prosimy o kontakt na e-maila - marcin@tanibilet.eu.  Postaramy się odpisać tak szybko jak to będzie możliwe.

Pozdrawiamy Zespół Tanibilet.eu

This will close in 20 seconds

lub

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

lub     

Nie pamiętasz hasła ?

lub

Create Account